Cliciwch yma i weld yr e-bost hwn ar ein gwefan.

Click here to view this email in our website.

Newyddlen Canolfan Sgiliau CADARN Prifysgol Bangor: Haf 2014

Croeso i newyddlen Prifysgol Bangor i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am gyrsiau byrion a chyfleoedd hyfforddiant.

Project a gyllidir gan HEFCW ac sydd dan arweiniad Prifysgol Bangor mewn partneriaeth â Phrifysgol Aberystwyth, Prifysgol Glyndŵr a'r Brifysgol Agored yng Nghymru yw Canolfan Sgiliau CADARN (CSC). Rydym ni'n help busnesau, sefydliadau a dysgwyr i fanteisio ar ddatblygiad proffesiynol parhaus, cyrsiau byr a chyfleoedd hyfforddi yn y prifysgolion hyn.

NEWYDDION

Coleg yn Cyhoeddi Ehangu Partneriaeth â Phrifysgol Bangor

Mae Grŵp Llandrillo Menai (GLLM) yn cymryd drosodd â'r gwaith o ddarparu a chyflwyno cyfres o gyrsiau hyfforddi yng Nghanolfan Rheolaeth y Brifysgol, sydd wedi'u cyfeirio'n benodol at y gymuned fusnes yng ngogledd Cymru. Cynhelir y cyrsiau hyn dan faner 'Grŵp Llandrillo Menai yn y Ganolfan Rheolaeth gyda Phrifysgol Bangor'. Mwy

Mae Prifysgol Bangor yn cynnal amrywiaeth o gyrsiau yn ystod yr haf. Mae mwy o wybodaeth i'w chael isod:

Rheoli Straen
Lleoliad: Prifysgol Bangor
Amser: Dydd Iau, 17 Gorffennaf 2014, 9.30am - 12.30am (8 sesiwn wythnosol)
Cyflwynydd: Iechyd a Lles yn y Gwaith

Cyflwyniad i Ymwybyddiaeth Ofalgar
Lleoliad: Bangor University
Amser: Thursday 17th July 2014, 3.30pm - 5pm (10 weekly sessions)
Cyflwynydd: Iechyd a Lles yn y Gwaith

Caffael Cynaliadwy
Lleoliad: Prifysgol Bangor a'r Ganolfan Dechnoleg Amgen (darperir cludiant)
Amser: Bob dydd Mercher o 9am tan 5pm am 4 wythnos, gan ddechrau dydd Mercher, 30 Gorffennaf 2014 a gorffen ar 20/8/14 (Wythnos 2 yn y Ganolfan Technoleg Amgen).
Cyflwynydd: Elevate Cymru

Bod yn Arweinydd a Gwneud penderfyniadau wedi'u seilio ar wybodaeth (Arweinyddiaeth a Rheolaeth Lefel 5)
Lleoliad: Y Ganolfan Reolaeth, Prifysgol Bangor
Amser: 21 - 22 Gorffennaf 2014, 9am - 5pm
Cyflwynydd: Grŵp Llandrillo Menai yn y Ganolfan Rheolaeth gyda Phrifysgol Bangor

Datblygu Personol a Rheoli Perfformiad (Arweinyddiaeth a Rheolaeth Lefel 7)
Lleoliad: Y Ganolfan Reolaeth, Prifysgol Bangor
Amser: 23 - 24 Gorffennaf 2014, 9am - 5pm
Cyflwynydd: Grŵp Llandrillo Menai yn y Ganolfan Rheolaeth gyda Phrifysgol Bangor

Rhaglen Datblygu Busnes ac Arweinyddiaeth
Lleoliad: Prifysgol Bangor
Amser: 5 Medi 2014
Cyflwynydd: LEAD Cymru

EIN PARTNERIAID

Ewch i'r cysylltiadau isod i weld yr hyn mae ein partneriaid yn ei wneud:

ALLWN NI HELPU?

Gallwn roi gwybodaeth am y ddarpariaeth hyfforddi bresennol yn y prifysgolion, cynllunio rhaglenni wedi eu creu'n bwrpasol ar gyfer anghenion eich sefydliad ac, er mwyn lleihau eich costau, gallwn roi gwybodaeth i chi am ffynonellau cyllido posib.

Os hoffech gael gwybod mwy a gweld sut allwn eich helpu, cysylltwch â ni trwy anfon e-bost i'n tîm i info@cadarnskillscentre.ac.uk, ein ffonio ar 01248 365918 neu fynd i'n gwefan.

Tîm Canolfan Sgiliau CADARN
cadarnskillscentre.ac.uk

Bangor University's CADARN Skills Centre Newsletter: Summer 2014

Welcome to Bangor University's newsletter to keep you updated on short course and training opportunities.

The CADARN Skills Centre (CSC) is a HEFCW funded Bangor University led partnership with the Universities of Aberystwyth, Glyndwr and the Open University in Wales. We help businesses, organisations and learners to access the wealth of CPD, short courses and training opportunities within these universities.

NEWS

College Announces Extension of Partnership with Bangor University

Grŵp Llandrillo Menai (GLLM) is taking over the provision and delivery of a suite of training courses at the University's prestigious Management Centre that are particularly directed at the business community in North Wales. These courses will run under the banner of 'Grŵp Llandrillo Menai at The Management Centre with Bangor University'. More

Bangor University are running a range of courses during the summer. Please see below for more information

Stress Management
Location: Bangor University
Time: Thursday 17th July 2014, 9.30am - 12.30am (8 weekly sessions)
Presenter: Health and Wellbeing at Work

Introduction to Mindfulness
Location: Bangor University
Time: Thursday 17th July 2014, 3.30pm - 5pm (10 weekly sessions)
Presenter: Health and Wellbeing at Work

Sustainable Procurement
Location: Bangor University and Centre for Alternative Technology (transport provided)
Time: Every Wednesday from 9am to 5pm for 4 weeks, starting Wednesday 30th July 2014 and ending on the 20/8/14 (Week 2 at CAT).
Presenter: Elevate Cymru

Being a Leader & Information-based decision making (Leadership and Management Level 5)
Location: The Management Centre, Bangor University
Time: 21 - 22 July 2014, 9am - 5pm
Presenter: Grŵp Llandrillo Menai (GLLM) at The Management Centre with Bangor University

Personal Development & Performance Management (Leadership and Management Level 7)
Location: The Management Centre, Bangor University
Time: 23 - 24 July 2014, 9am - 5pm
Presenter: Grŵp Llandrillo Menai (GLLM) at The Management Centre with Bangor University

Leadership and Business Growth Programme
Location: Bangor University
Time: 5 September 2014
Presenter: LEAD Wales

OUR PARTNERS

Follow the links below to find out what our partners are doing:

CAN WE HELP?

We can provide information on the current training provision within the Universities, design bespoke programmes tailored to your organisation’s requirements and, to minimise your costs, provide information on potential funding.

If you would like learn more and see how we can help please get in touch by emailing our team on info@cadarnskillscentre.ac.uk or phoning us on 01248 365918.

The CADARN Skills Centre Team
cadarnskillscentre.ac.uk

Aberystwyth University Bangor University Glyndŵr University Open University HEFCW
I ddad-danysgrifio o'r rhestr bost anfonwch ateb gyda DAD-DANYSGRIFIO yn bennawd. To unsubscribe from this mailing list please reply with UNSUBSCRIBE in the heading.