Cliciwch yma i weld yr e-bost hwn ar ein gwefan.

Click here to view this email in our website.

Newyddlen Canolfan Sgiliau CADARN Prifysgol Bangor: Medi 2014

Croeso i newyddlen Prifysgol Bangor i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am gyrsiau byrion a chyfleoedd hyfforddiant.

Project a gyllidir gan HEFCW ac sydd dan arweiniad Prifysgol Bangor mewn partneriaeth â Phrifysgol Aberystwyth, Prifysgol Glyndŵr a'r Brifysgol Agored yng Nghymru yw Canolfan Sgiliau CADARN (CSC). Rydym ni'n help busnesau, sefydliadau a dysgwyr i fanteisio ar ddatblygiad proffesiynol parhaus, cyrsiau byr a chyfleoedd hyfforddi yn y prifysgolion hyn.

NEWYDDION

ATP-Pastures ar YouTube!

Astudio amaethyddiaeth ar-lein? Edrychwch i weld sut mae'n gweithio a chlywed beth sydd gan ein myfyrwyr i'w ddweud. Ewch i wefan ATP-Pastures. @atp_pasture

Gwnewch nodyn o'r dyddiad - mae'r gyfres o ddarlithoedd Iechyd a Lles yn dychwelyd am y bumed flwyddyn yn olynol!

Bydd y gyfres yn dechrau yn yr hydref eleni gyda sgwrs gan Dr Bob Woods ar 'Relationship-centred dementia care'. Bydd rhaglen lawn ar gael yn fuan.

GWEITHDAI A DIGWYDDIADAU BLASU AM DDIM

Cael eich synnu gan olau! Gweithdai blasu ffototonig
Lleoliad: Gwesty'r Oriel, Llanelwy, Gogledd Cymru LL17 0LW
Dyddiad ac Amser: Dydd Mercher, 3 Medi 2014
Gweithdy Bore 08:00-11:00 NEU
Gweithdy Prynhawn 12:00-15:00
Cyflwynydd: OPUS

Gweithdy gwneud y gorau o beiriannau chwilio (Search Engine Optimisation - SEO) a ddilynir gan sesiwn flasu ar gyfryngau cymdeithasol
Lleoliad: Y Ganolfan Rheolaeth, Prifysgol Bangor
Dyddiad ac Amser: Dydd Llun, 15 Medi 2014, 09:30-15:00
Cyflwynydd: Elevate Cymru

Gweithdy Marchnata Gwyrdd
Lleoliad: Ty Menai, Bangor
Dyddiad ac Amser: Dydd Mercher, 24 Medi 2014, 09:30-16:30
Cyflwynydd: Rhwydweithio Arloesi Gwyrdd

COFRESTRWCH AR GYFER Y CYRSIAU FYDD YN DECHRAU YM MINS MEDI

PARTNERIAETH HYFFORDDIANT UWCH - Hyfforddiant ac Addysg i Amaethyddiaeth Seiliedig ar Bori
Bydd amrywiaeth o gyrsiau a gweithdai dysgu o bell yn dechrau er enghraifft Iechyd a Lles Anifeiliaid Cnoi Cil a Bwyd Anifeiliaid Cynaliadwy a Dyfir Gartref - mae bwrsariaethau 60% o'r ffioedd ar gael. Ewch i wefan ATP-Pastures.

Elevate Cymru
Am restr o gyrsiau a gyllidir yn llawn sy'n dechrau ym mis Medi yn cynnwys Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol, Rheoli Digwyddiadau ac Egwyddorion Cyfraith Contract ewch i dudalen Cyrsiau Elevate.

Grŵp Llandrillo Menai (GLLM) yn y Ganolfan Rheolaeth, Prifysgol Bangor
Cofrestrwch yn awr ar gyfer cyrsiau fydd yn dechrau ym mis Medi i gael cymwysterau achrededig mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth (CMI), Hyfforddi a Mentora (ILM), Prynu a Chyflenwi (CIPS) a Chyfrifeg (ACCA).

LEAD Cymru
Rhaglen Arweinyddiaeth a Thwf Busnesau
Lleoliad: Prifysgol Bangor
Dyddiad: Dydd Gwener, 5 Medi 2014

Cynghrair Meddalwedd Cymru
Mae'r cyrsiau fydd yn dechrau ym mis Medi yn cynnwys Meddalwedd UI ac UX, Gwella eich Busnes TG gyda CompTIA (cynhelir y ddau yn Llanelwy) ac Adeiladu Gwefannau gan ddefnyddio WordPress (Bangor).

Hyfforddiant Ieithoedd a Chyfieithu (TILT)
Astudiaethau Cyfieithu (Creu Portffolio Cyfieithu)
Lleoliad: Prifysgol Bangor
Dyddiad: Dydd Gwener, 5 Medi 2014

Cymraeg i Oedolion, Prifysgol Bangor
Ydych chi'n chwilio am gwrs Cymraeg yn eich ardal? Mae gan y rhaglen o gyrsiau a gynhelir ym mis Medi rywbeth i'w gynnig ar bob lefel.

Iechyd a Lles yn y Gwaith - Dysgu seiliedig ar waith, Prifysgol Bangor
Ewch i'r wefan i weld y dewis llawn o gyrsiau a gynigir a gynigir i fusnesau - o Seicoleg Bositif i Straen yn y Gweithle.

ALLWN NI HELPU?

Am fwy o wybodaeth am beth sydd gan Canolfan Sgiliau CADARN i'w gynnig i fusnesau a gweithwyr, ac am fwy o wybodaeth am ein partneriaid, ewch i'n gwefan.

Tîm Canolfan Sgiliau CADARN
cadarnskillscentre.ac.uk

Bangor University's CADARN Skills Centre Newsletter: September 2014

Welcome to Bangor University's newsletter to keep you updated on short course and training opportunities.

The CADARN Skills Centre (CSC) is a HEFCW funded Bangor University led partnership with the Universities of Aberystwyth, Glyndwr and the Open University in Wales. We help businesses, organisations and learners to access the wealth of CPD, short courses and training opportunities within these universities.

NEWS

ATP-Pastures on YouTube!

Studying agriculture on-line? See how it works and hear what our students say. Visit the ATP-Pastures website. @atp_pasture

Save the date - Health and Wellbeing Lecture Series return for its fifth successive year!

This autumn the series will kick off with Dr Bob Woods' talk on 'Relationship-centred dementia care'. A full programme will be available shortly.



FREE TASTER WORKSHOPS AND EVENTS

Surprised by Light! Phototonic Taster Workshops
Location: Oriel Country Hotel and Spa, St Asaph, North Wales LL17 0LW
Date & Time: Wednesday, 3 September 2014
Morning Workshop 08:00-11:00 OR
Afternoon Workshop 12:00-15:00
Presenter: OPUS

Search Engine Optimisation (SEO) Workshop and Social Media Taster Session
Location: The Management Centre, Bangor University
Date & Time: Monday, 15 September 2014, 09:30-15:00
Presenter: Elevate Cymru

Green Marketing Workshop
Location: Ty Menai, Bangor
Date & Time: Wednesday, 24 September 2014, 09:30-16:30
Presenter: Green Innovation Network


SIGN UP NOW FOR COURSES STARTING IN SEPTEMBER

ADVANCED TRAINING PARTERSHIP - Training and Education for Pasture-based Agriculture
A variety of distance learning courses and workshops from Ruminant Health and Welfare to Sustainable Homegrown Feed - 60% fee bursaries available. Visit the ATP-Pastures website.

Elevate Cymru
For a set of fully funded courses starting in September including Social Media Marketing, Event Management and Principles of Contract Law please visit the Elevate Course page.

Grŵp Llandrillo Menai (GLLM) at The Management Centre with Bangor University
Sign up now for accredited qualifications starting this September in Leadership & Management (CMI), Coaching & Mentoring (ILM), Purchasing & Supply (CIPS) and Accounting (ACCA).

LEAD Wales
Leadership and Business Growth Programme
Location: Bangor University
Date: Friday, 5 September 2014

Software Allaince Wales
Courses starting this September include Software UI & UX, Enhance and Improve Your IT Business with CompTIA (both St Asaph) and Building Websites using WordPress (Bangor).

Training in Languages & Translation (TILT)
Translation Studies (Creating a Translation Portfolio)
Location: Bangor University
Date: Friday, 5 September 2014

Welsh for Adults, Bangor University
Looking for a Welsh language course in your area? Septembers' course programme has something for every level.

Health and Wellbeing at Work - Work Based Learning, Bangor University
Visit the website for a full range of courses offered to Businesses - from Positive Psychology to Stress in the Workplace.




CAN WE HELP?

For more on what CADARN Skills Centre can offer to businesses and employees, and for information about our partners, please visit our website.

The CADARN Skills Centre Team
cadarnskillscentre.ac.uk

Aberystwyth University Bangor University Glyndŵr University Open University HEFCW
I ddad-danysgrifio o'r rhestr bost anfonwch ateb gyda DAD-DANYSGRIFIO yn bennawd. To unsubscribe from this mailing list please reply with UNSUBSCRIBE in the heading.